หน้าแรก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

      ปรัชญา (Philosophy)

        "การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)"

      วิสัยทัศน์ (Vision)

        "ตรวจสอบอย่างโปร่งใส บริการที่เที่ยงธรรม แนะนำและให้คำปรึกษาที่มีคุณค่า"

      พันธกิจ (Mission)

          1. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
          2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการ
          3. ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
          4. วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้มค่าในการ ใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
       5. ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่เข้มแข็งมีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษา
       6. ประเมินและให้คำแนะนำการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดมีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง

      นโยบาย (Policy)

        "ตรวจสอบอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล"

 

นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
53
 เมื่อวาน 
68
 เดือนนี้ 
1,984
 เดือนที่ผ่านมา 
2,471
 ปีนี้ 
8,614
 ปีที่ผ่านมา 
15,355
   ทั้งหมด 
69,039
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561