หน้าแรก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ความเป็นมาและพัฒนาการ

 ความเป็นมาและพัฒนาการ

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

ความเป็นมาและพัฒนาการ

 

      สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ ผศ.กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน” เมื่อปีงบประมาณ 2546 ต่อมาในปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติให้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานตรวจสอบภายใน” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557

      สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ/ปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้มีการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า อีกทั้งเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่สร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบแบ่งได้เป็น 7 ประเภทดังนี้

        1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit)
        2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
        3. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ (Performance Audit)
        4. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
        5. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)
        6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
        7. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)

 

นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
54
 เมื่อวาน 
68
 เดือนนี้ 
1,984
 เดือนที่ผ่านมา 
2,471
 ปีนี้ 
8,614
 ปีที่ผ่านมา 
15,355
   ทั้งหมด 
69,039
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561