หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
            วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นางสุวิมล กันทวี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและอบรมด้านประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมี ผู้ช่วยศา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
            การบริการให้คำปรึกษา Consulting Service) ให้แก่วิทยาลัยแม๋ฮ่องสอน โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังและนำไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
            สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน  สุวรรณอาสน์ และบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หองประชุมออนไลน (Microsoft teams) เพื่อให้มีการทบทวนแผนดังกล่าวฯ เกิดการปรับปรุง พัฒนา ให้สอดคล้องกับการเปลี...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
            เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในและคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้สำนักงานวิทศสัมพันธ์ได้นำความรู้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
            การบริการให้คำปรึกษา Consulting ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโลโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของคณะร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
            การแนะแนวให้ความรู้แก่นักศึกษาทุน เรื่อง “การวางแผนทางการเงินและการออมเงิน” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา โดยงานทุนการศึกษา ได้จัดการแนะแนวให้ความรู้แก่นักศึกษาทุน เรื่องการวางแผนทางการเงินและการออมเงิน รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting เพื่อให้นักศึกษาทุนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา และเงินอื่น ๆ สำหรับใช้ในชีวิ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
            ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
            สำนักงานตรวจสอบภายในได้ เปิดหน่วยรับตรวจ (วิทยาลัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://meet.google.com/cob-sxtw-bmt
...

จันทนา พรมเสน / ข่าว ,  จันทนา พรมเสน / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
            สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดหน่วยรับตรวจ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://meet.google.com/cob-sxtw-bmt...

จันทนา พรมเสน / ข่าว ,  จันทนา พรมเสน / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
6
 เมื่อวาน 
17
 เดือนนี้ 
137
 เดือนที่ผ่านมา 
1,107
 ปีนี้ 
9,960
 ปีที่ผ่านมา 
12,917
   ทั้งหมด 
43,937
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561